Декларации

91 Нови образци на документи по ЗДДФЛ
92 Декларацията за доходите
93 Годишна данъчна декларация за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия
94 Декларация за доходите на физическите лица с баркод
95 Декларация по чл.88, ал.1 от ЗКПО за намаляване на авансовите вноски
96 УКАЗАНИЯ за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
97 Декларация по чл. 201 от ЗКПО за удържан и внесен данък при източника
98 Данъчна декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
99 Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ - нов формат
100 Справка-декларация до ТП на НОИ Обр. Б-4-3
101 Справка декларация за ДДС
102 Образци на други документи
103 Декларации, свързани със събиране на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица
104 Декларация по чл. 57 и 58, ал. 2 и 4 от Търговския закон
105 VIES-ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Страница 7 от 11

Реклама