Декларации

76 По-важни правила за попълване на осигурителни декларации, гарантиращи успешната обработка на декларациите
77 Декларация по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ за притежавано пътно превозно без лек автомобил
78 Декларация за нотариална заверка
79 Декларация по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от Търговския закон - за регистрация на ЕТ
80 Декларация по чл. 264, ал. 2 ДОПК
81 Декларация за автомобил
82 Декларация-образец от подпис на управител на ООД
83 Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 7 от ЗННД
84 Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър
85 Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър
86 Важни правила при подаване на данни за декларации обр. №1 и №3
87 Декларацията за доходите с баркод
88 Декларация за притежаван автомобил
89 Декларация за данък върху недвижимите имоти
90 Нови програмни продукти за обхващане на данни от декларация образец № 1 и образец № 3 за 2009 г.
 
Страница 6 от 11

Реклама