Декларации

46 Коригиране на данни по Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
47 Новостите при подаването на Декларация по чл.14 и чл.17 от ЗМДТ
48 Обновен е програмният продукт за декларации обр. № 1 и № 6
49 Процедура за подаване на декларация по чл. 15
50 Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
51 Декларация за неосъществяване на дейност
52 Декларации за болнични
53 Програмен продукт за Декларация обр. № 1 за 2010 г. Данни за осигуреното лице
54 Декларацията за облагане на доходите с баркод
55 Декларации за облагане на доходите и за корпоративните данъци с баркод
56 Задължителните предписания за корекция на Декларация образец № 1 Данни за осигуреното лице, давани на основание чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО
57 Програмен продукт за декларация обр. №6
58 Данъчните декларации за 2009 г
59 Декларация образец № 7 Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски
60 Нови образци на декларации по ЗКПО
 
Страница 4 от 11

Реклама