Декларации

31 Документи и формуляри. Издаване на документи в чужбина
32 Публичен регистър на подадените декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ
33 Подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ през интернет
34 Софтуер за попълване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
35 Инструкция за попълване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
36 Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ и приложения
37 Указания за подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
38 Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
39 Декларация за несъстоятелност на работодател. Декларация по чл.7
40 Декларация за болестите, при които работещите, боледуващи от тях имат особена закрила, съгласно чл. 333 от КТ и социално-значими заболявания
41 Декларация образец 6
42 Данъчна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ
43 Декларация за обстоятелствата по чл.112
44 Подаване на данни с декларация № 6 Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ
45 Декларация на лице от представения състав на Службата, по трудова медицина, че отговаря на изискванията на чл. 25б, ал. 3 от ЗЗБУТ
 
Страница 3 от 11

Реклама