Декларации

151 Декларация по забраните на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина
152 Декларация към заявлението за регистрация на обменни бюра
153 Декларация за трудова злополука
154 Декларация за спазване на изискванията на Наредба 35 от 1999 г. за функционалните и техническите изисквания към ЕТАФП
155 Декларация за регистрация по Закона за акцизите
156 Декларация за прекратяване на регистрация по закона за акцизите
157 Декларация за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 165, ал. 1 от Кодекса на труда от бащата (осиновителя) или от един от родителите на майката (осиновителката) или бащата (осиновителя)
158 Декларация за идентичност на лице с различни имена
159 Декларация за бюджетна издръжка
160 Декларация - фискални устройства
 
Страница 11 от 11

Реклама