Декларации

16 Формуляри за изплащане стойността на оказаната болнична медицинска помощ за диагностика и лечение на лица, които нямат доход и/или лично имущество
17 Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор от земеделците
18 Декларация образец №5 Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски
19 Декларация чл. 222 ал. 1
20 Декларация, че детето не е настанено в детско заведение
21 Декларация предприятие без дейност
22 Декларация за съхранение на трудова книжка
23 Данъчна декларация за данъка върху застрахователни премии. Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП
24 Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от декларация образец № 1 за 2011 г
25 Документи и декларации годишно приключване 2010
26 Документи по ЗДДФЛ декларацията по чл.55 и справката по чл.73
27 Образци на документи по ЗДДФЛ
28 Образци на документи по ЗКПО
29 Декларациите за облагане на доходите на физическите лица
30 Декларация за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби
 
Страница 2 от 11

Реклама