Декларации

106 Декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по зддс лица
107 СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗДДС ЗА ДОСТАВКА НА УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
108 Прил. № 12 ДЕКЛАРАЦИЯ за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване
109 Прил. № 10 СПРАВКА за приети и върнати документи, представени с придружително писмо или молба
110 Прил. № 9 ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ по чл. 3 - 5 и 14 от Наредбата
111 Прил. № 8 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
112 Прил. № 7 ДЕКЛАРАЦИЯ за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО
113 Прил. № 6 МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 от КСО
114 Прил. № 5 МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 от КСО
115 Прил. № 4 МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО
116 Прил. № 3 МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО
117 Прил. № 2 МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 от КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни
118 Прил. № 1 ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 от КСО
119 Справка-декларация по Закона за акцизите
120 Справка за физическите лица, на които са изплатени доходи, различни от заплати и пенсии - за подаване на хартиен носител, екселски файл без макроси
 
Страница 8 от 11

Реклама