Последно променен на Сряда, 19 Септември 2012 15:53

Декларация по § 19п от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване

Декларацията се подава от български граждани, които отговарят на условията по чл.40а от ЗЗО, но не са подали заявлението преди напускането на страната.

Свалете Декларация по § 19п от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване

Когато документите се подават от упълномощено лице се прилага акта за упълномощаване /пълномощнои др./.

“Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация  и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството й на администратор на лични данни, можете да намерите на интернет адрес: www.nap.bg. и на информационните табла в териториалните структури на НАП.

 

Реклама