Последно променен на Вторник, 13 Март 2012 18:09
ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ...................................................


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 16, ал.1, т.11 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община ....................................

За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване от

1.1. от .................. ................................................. .................................... ЕГН/БУЛСТАТ ................................
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето;наименование на предприятието, БУЛСТАТ/
1.2. адрес .......................................... ............................................................ ...................................................
/адрес на местоживеене на лицето или седалището на предприятието/
1.3. представлявано от ............................. .........................................................ЕГН ................................... / собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/
2. и .......................................................................................................... ЕГН/БУЛСТАТ ................................
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на предприятието/
адрес ...................................................... ..................... ..............................................................................
/адрес на местоживеене на лицето или седалището на предприятието/
представлявано от ................................ ................................................ ЕГН .................. .......................
/ собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/
3. и ....................................................... .................. ................... ................. ЕГН .........................................
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето /
адрес ........................................................... ................... .................. ...................................................
/адрес на местоживеене на лицето/
4. и .................................. ........................ ........................ .................. ........ ЕГН ....................................
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето /
адрес .......................................................... ................... .................................. ....................................
/адрес на местоживеене на лицето/
5. и ............................... ............................ ...................... ............................ ЕГН ....................................
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето /
адрес ........................................................... .................... ..................... ....... ........................................
/адрес на местоживеене на лицето/

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,
6. Декларираме в качеството си на задължени за такса битови отпадъци лица, че имот с партиден № ............................................, представляващ ..............................................................
.................................................... ................................. ............................................., находящ се на адрес: ..................................................... ................. .................................. .........................................
............................................................... ................................................ ....................... .......................
/гр.(с.), общ. ж.к., ул., бл., вх., ап., ет./
няма да се използва през цялата ............................... г.

Дата ...................... Подпис на декларатора/рите:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
4. ............................................................
5. ............................................................

Декларацията по чл.16, ал.1, т.11 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община .................................................................... за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване


От кого се подава – Декларацията се подава от всички задължени за такса битови отпадъци лица /собственици или ползватели/ или от упълномощен от тях представител.

Кога се подава – Декларацията се подава в случаите, в които един имот няма да се ползва през цялата следваща година и собствениците или ползвателите не желаят да плащат такса за сметосъбиране и сметоизвозване.

Срок на подаване – Декларацията се подава до 30 ноември на предходната година или в двумесечен срок от датата на придобиване на имота по образец.

Къде се подава – Декларацията се подава в Община .................................................................................

От кого се приема в Община ..................................................... - Декларацията се приема от длъжностно лице в Информационен център и се завежда в регистър, след проверка на обстоятелствата, посочени в нея, като при необходимост се изискват и допълнителни документи. При приемане на декларацията на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата. Декларацията се приема, но поражда последици само когато всички задължени за такса битови отпадъци лица са я подписали.

Указания за попълване на декларацията

1.1. Попълват се имената – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на декларатора – физическо лице или наименование на предприятието – собственици или ползватели на дадения имот.
1.2. Попълва се адреса на местоживеене на физическото лице или седалището на предприятието.
1.3. Попълват се имената на представляващия предприятието или на упълномощения представител на физическото лице по т.1.1.
2, 3, 4 и 5 се попълват по начина, посочен в т.1 за другите съсобствeници или ползватели.
6. Попълват се последователно:
партидния номер на имота
вида на имота – апартамент, ателие, земя и др.
точния адрес на имота
годината, за която се отнася декларацията
7. Записва се датата, на която е подадена декларацията.
8. Декларацията трябва да съдържа подписите на всички собственици /ползватели/, а при юридическите лица – подпис на ръководителя или на главния счетоводител и печат на предприятието.

Подобни статии:
 

Реклама