Д Е К Л А Р А Ц И Я
Подписаната/ият   ........................................... ........................................................./ имена/

 ЕГН  ………………………………………...


от гр. /с./ ……………………………, п.к. ….. ул. …………………………… № .….

Декларирам,
че         съм  встъпил/а/  в  нов  брак  от …………………….. 20… г.
не съм встъпил/а/ в нов брак
Като законен представител на посочените по-долу лица декларирам още следното:
Име, презиме и фамилия на децата    ЕГН    Осиновен ли е? ДА/НЕ    Учи ли? ДА/НЕ    Работи ли? ДА/НЕ
1.                 
2.                
3.                Дата: …………………..          

ДЕКЛАРАТОР: ………….…….

гр. /с./ ………………….

 

Реклама