Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Декларацията се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 30 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.

Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание.

Данъкът при пълен леглови капацитет се определя като произведение от броя на дните в годината, пълният брой легла в туристическия обект и данъкът за една нощувка, приет от общинския съвет.

Когато дължимият за съответната година данък /к. 3/ е по-малък от 30 % от данъка при пълен леглови капацитет, разликата се заплаща в срок до 1 март, независимо дали обектът се ползва.

 

Реклама