Последно променен на Петък, 04 Февруари 2011 18:45

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Долуподписаната...................... ................ .................. ....................... .............................

с ЕГН: .............................


ДЕКЛАРИРАМ,

че за периода от ……. ……. 20... г. до …... ……. 20... г., за който ми е начислено обезщетението
по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда
в ............................................ ................................................... с ЕИК ............................,
съм била без работа и не съм получавала трудово възнаграждение.
Декларацията да послужи за изплащане на обезщетението.


Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.

Декларатор:...............................................

 

Реклама