Декларация, че детето не е настанено в детско заведение

Печат
Петък, 04 Февруари 2011 18:31

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната ............................. ..........................,
(трите имена)

ЕГН ....................., Л. К. № .....................,

адрес ............. ................................ ............................................. 

 

ДЕКЛАРИРАМ

........................................................................
(трите имена на детето)ЕГН ....................., родено на ................... г.,

не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка и в момента аз полагам грижи за него.

Дата: ..............

Подпис: .............