ДЕКЛАРАЦИЯ


От …………………………………………………………….

В качеството си на управляващ ……………………………………, БУЛСТАТ …………………………….., адрес на
управление ……………………………………… и КИД ………………………………………………..

Декларирам,
съгласно чл.92, ал. 4 от ЗКПО, Че през ……… г. дружеството е икономически неактивно, т.е. не е извършвало дейност и няма отчетени приходи и разходи за отчетния период.


Гр. ………….............

Управляващ: ………………


Дата: …………………… г.

 

Реклама