Декларация за съхранение на трудова книжка

Печат
Петък, 04 Февруари 2011 18:17

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТРУДОВА КНИЖКА В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Долуподписаният/та/.......................................... ......................... ....................... ................................... .........................

Декларирам своето желание фирма “...........................................” ...............–гр...................да съхранява трудовата ми книжка в собствения си архив в периода на продължителност на трудовия ми договор.

  

Дата:................................... 

Декларатор:.............................................