Последно променен на Понеделник, 07 Януари 2013 15:45

1. Общи указания

В декларацията и приложенията към нея верните твърдения се маркират, а в текстовите полета се вписват конкретно данни, факти и обстоятелства. В инфо бутони към всяка секция е дадена помощната информация за попълване. Правилата за коректност към всяко поле подпомагат въвеждането накоректни данни.

Допълнителна информация за попълването може да намерите и в

Техническа инструкция за попълване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

2. Попълване по раздели - особени случаи

Раздел І, т. 1 - Когато задълженото лице е ЕТ, дружество по ЗЗД или неперсонифицирано сдружение, за него се поддържат данни, аналогично на тези за юридическите лица и наименованието им се вписва в полето за юридическо лице.

Раздел І, т. 2 и т. 3 - Вписва се актуална информация за седалището и адреса на управление, както и за управляващия/ите и представляващия/ите дружеството, организацията, търговеца, съгласно ТЗ или съответния учредителен акт.

 

Реклама