Указания за подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Печат
Неделя, 24 Октомври 2010 13:23
Последно променен на Понеделник, 07 Януари 2013 15:33

1. Начини на подаване

Съгласно чл. 4 от Наредба № 3 за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхранение на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ декларацията (уведомлението) се подава:

- на място в Дирекция "Инспекция по труда" или в отдел към Дирекция "Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на задълженото лице (на хартиен и електронен носител)

или

- по електронен път чрез Интернет сайта на ИА "Главна инспекция по труда" (само в електронен формат - чрез файл, подписан с универсален електронен подпис).

2. Подаване на място

В съответната инспекция по труда по седалище и адрес на управление на задълженото лице се представят:

Адрес, телефон за контакт и информация за работното време на всяка от регионалните дирекции и отдели са публикувани в рубриката "Дирекции "Инспекция по труда" и отдели към Дирекции "Инспекция по труда"" на този сайт.

Списък с адреси и телефони за контакт на всички дирекции "Инспекция по труда" в страната е достъпен и от менюто "Помощ" в софтуера за попълване на декларацията ZBUT+.

3. Подаване по електронен път

За декларацията и уведомлението:

Създаденият с помощта на специализирания софтуер за попълване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ XML файл трябва да бъде подписан с универсален електронен подпис (УЕП) преди да бъде изпратен чрез сайта на ИА ГИТ.

Подписаният с УЕП файл се подава чрез сайта на ИА "ГИТ" от формата за онлайн подаване на декларации.

Подписването на XML-файла с УЕП трябва да бъде направено с вграждане/прикрепяне на подписа към файла (attached signature), като в резултат на подписването се получава файл с разширение P7M или P7S. Това може да стане по един от следните два начина:

Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието.

Успешно приетите и одобрени декларации се публикуват в Публичен регистър в 30 дневен срок от датата на получаване на входящия номер. 

Подобни статии: