Последно променен на Петък, 25 Януари 2013 14:06

Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци – подава се за авансовите данъци по чл. 43 и 44 от ЗДДФЛ; окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ и за данъците при източника по реда на чл. 194 и 195 от ЗКПО. Декларацията се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.

Стари декларации

Основание за подаване на данъчната декларация

Данъчната декларация се подава на основание чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи по глава шеста, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, които са облагаеми с окончателен данък.

Кой подава данъчната декларация

-Данъчната декларация се подава от платеца на дохода в случаите, когато същият е задължен да удържа и внася данък за доходите по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица.
-Данъчната декларация се подава от чуждестранното физическо лице, придобило доход по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ, в случаите, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка.
В данъчната декларация се посочват данни за платеца на дохода, независимо от кого е подадена.

Кога се подава данъчната декларация

-Платците на доходи, внесли окончателен данък по реда на чл. 65 от ЗДДФЛ, подават данъчната декларация в срок до края на месеца, следващ тримесечието на внасяне на данъка.
-Чуждестранните физически лица, придобили доходи, в случаите, когато платецът не е задължен да удържа и внася данък, подават данъчната декларация в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на доходите.
-За доходи по чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ данъчната декларация се подава от чуждестранните физически лица в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиване на акциите и дяловете в приемащото/новоучреденото дружество.

Къде се подава данъчната декларация

Данъчната декларация се подава в:
- териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация или където подлежи на регистрация платецът на дохода – когато данъчната декларация се подава от платеца;
- териториалната дирекция на НАП по постоянния адрес на пълномощника - когато данъчната декларация на чуждестранното физическо лице, придобило дохода, се подава от пълномощник с постоянен адрес в страната;
- Териториална дирекция на НАП гр. София - във всички останали случаи.

Данъчна декларация, чл. 55, ЗДДФЛ, доходи, окончателен данък - свали като Word документ

Подобни статии:
 

Реклама