ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният ....................................................................................
(трите имена)

ЕГН ........................................., лична карта № ..................................................................,

издадена от ................................................... на ......................................................................,

постоянен адрес ...............................

настоящ адрес ..............

ДЕКЛАРИРАМ

1. Не работя в Министерството на здравеопазването и контролните му органи.

2. Не работя в Министерството на труда и социалната политика и контролните му

органи.

3. Не съм загубил правоспособност по смисъла на Закона за здравето (само за

лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1).

4. Нямам подписан договор с Националната здравноосигурителна каса и не съм

регистриран в регионален център по здравеопазване.

Настоящата декларация подавам на основание чл. 7, т. 7 от Наредба № 3 от 2008 г.

за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от

Наказателния кодекс.

Дата на деклариране ............................... година

Декларатор:................................................

Подобни статии:
 

Реклама