Последно променен на Неделя, 24 Октомври 2010 13:33

Улеснява се процедурата за подаване на декларацията по чл. 15 от закона за здравословнии безопасни условия на труд по електронен път

Улеснява се процедурата за подаване на Декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) с електронен подпис.

Отпада досега съществуващото ограничение документът да се подава с Универсален електронен подпис само от задълженото лице (т.е. работодателят) или негов законен представител, претежаващ универсален електронен подпис.

С обнародваните на 8 юни 2010 г. в Държавен вестник бр. 43/2010 г. промени в Наредбата за формата, съдържанието, реда и начини за подаване и съхраняване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ, се премахва изискването за законен представител, т.е. документът може да се подава от задължените лица  по електронен път и чрез техен упълномощен представител, притежаващ валиден универсален подпис.

Отпадането на изискването само за законен представител улеснява много работодателите. Практиката показва, че повечето работодатели се обслужват от счетоводни къщи, адвокатски кантори и др. Тези упълномощени лица нямат пряко отношение към дейността по здраве и безопасност при работа, но имат необходимия опит и подготовка за осъществяване на комуникация по електронен път при подаване на документи от името на работодателя към различни институции. Те подписват по пълномощие с електронен подпис, чиито тутуляр не е техният упълномощител. Така че с приетата промяна в Наредбата  отпада това обстоятелство и декларацията може да бъде подписвана и подавана от името на задълженото лице по електронен път с валиден електронен подпис, чийто титуляр не е техният упълномощител.

От стартирането на работата досега ежедневно се подават декларации в цялата страна – както на място в Дирекциите „Инспекции по труда“, така и през Интернет. Софтуерът, който работодателите попълват, няма да бъде променян и вече се приемат декларации, подписани с валиден електронен подпис от упълномощени лица. На уеб сайта на Главна инспекция по труда, през който става подаването по електронен път, има ясни и изчерпателни указания, инструкции, отговори на най-често задаваните въпроси. Посочени са и телефони, на които се дават устни консултации.

Създадена е добра организация за подаване на Декларациите и на място, в съответната Дирекция „Инспекция по труда“ по адрес на регистрация на работодателя (задълженото лице). Когато това става на място, декларацията се подава на хартиен и електронен носител.

Изпълнителна агенция „Главно инспекция по труда” отново напомня, че през 2010 г. декларациите се подават от всички работодатели, които през 2009 година са имали нает персонал. Чак през 2011 година, когато се декларират данните за 2010 година, работодателите ще могат да се възползват от възможността за подаване само на уведомление, когато няма промяна в обстоятелствата за дейността.

БТПП в качеството си на оторизиран доставчик на удостоверителни услуги предлага лесна и удобна процедура за получаване на удостоверение за универсален електронен подпис за физически и юридически лица – съответно StampIT Doc и StampIT DocPro, и по този начин улеснява фирмите да подадат декларациятя па чл.15 от ЗЗБУТ. Подробности за получаване на ел. подпис от БТПП могат да се намерят на сайта на Палатата www.bcci.bg – лява колона, рубрика „Електронен подпис“. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС

Подобни статии:
 

Реклама