Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:36

ОТНОСНО: задължителните предписания за корекция на Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”, давани на основание чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО

1. Съгласно § 3 от ПЗР на Закона за регистър БУЛСТАТ в тримесечен срок от влизането в сила на закона лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 /физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност/, които са регистрирани в Регистъра на осигурителите по ЕГН и не са вписани в регистър БУЛСТАТ, са задължени да представят необходимите документи за регистрация в службите по вписванията. Срокът за регистрация на тези лица е до 11.11.2005 г.

Част от самоосигуряващите се лица не са изпълнили това свое задължение или са го изпълнили по-късно. В подаваните от тях Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” след посочената дата при липса на попълнен БУЛСТАТ в информационната система на НОИ в т. 4 “Код на осигурителя” има служебно попълнена стойност “9999999999999”. В СУП на НАП тези декларации са заредени само ако в регистър БУЛСТАТ е намерен 10-значен БУЛСТАТ, равен на ЕГН от декларацията, или този ЕГН е намерен като собственик в друг регистриран БУЛСТАТ. В противен случай не са заредени.

Във връзка с това при заверяването на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица не трябва да давате задължителни предписания за корекция на така попълнени декларации, тъй като това не може да се извърши. Заверяването на осигурителните книжки в тези случаи следва да се извършва само въз основа на документите, представени от лицата, или въз основа на другите необходими данни в информационната система на НОИ. Допълнително ще Ви уведомим, ако настъпи промяна относно тези данни.

2. В СУП на НАП подаването на данните за 1997 г. за всички видове осигурените лица, както и тяхната корекция, може да се извършва само на хартиен носител. В тези случаи данните не могат да се подават по електронен път, за което следва да уведомявате осигурителите при даване на задължителни предписания по реда на чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО.

3. Според настоящото състояние на технологията за обработка на данните, получавани от НАП, периодът от време между приемането в НАП и визуализацията в справките на НОИ е между 1 и 2 дни. По-голямо от това забавяне се случва в много редки аварийни ситуации при неподаване на порциите навреме от НАП или невъзможност за обработка навреме от НОИ.

4. В справките от Регистъра на осигурените лица /РОЛ/ – 8, 8А, 8Б, 8В са добавени и се визуализират датата и входящият номер на приемане на данните в НАП, датата на обработка в НАП и датата на подаване към НОИ.

5. Всички корекции в приемащия модул от ИС на НОИ за данните от РОЛ, получавани от НАП, съгласно решенията на съвместната работна група по валидационните правила са направени. Отстранени са и проблемите, довели до неправилно отхвърляне на някои групи данни. Неправомерно отхвърлените данни ще бъдат автоматично повторно обработени в следващите дни, така че да се приемат. Останалите причини, по които се отхвърлят данни, ще отпаднат след приключване процеса по изчистване и уеднаквяване на контролите в СУП на НАП. Ангажиментът за повторна обработка на част от тях или за уведомяване на осигурителите за подаване на корекции е на НАП.

Въпреки това при заверяването на осигурителните книжки следва да се проверяват данните в Справка 8В за наличие на подадени в НАП декларации образец № 1, които са отхвърлени от информационната система на НОИ. При установяване на причината за отхвърлянето на данните няма пречка на осигурителите да се дават задължителни предписания за корекции с оглед компетентността на НОИ.

Подобни статии:
 

Реклама