Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 18:17

Подават се най-късно до 30 април. Ако се подаде до 10 февруари и се плати данъка се ползва 5% отстъпка, но само върху сумата, която има да довнася. До 30 април се ползва бонус в същия размер, ако декларацията се подаде по електронен път.

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г. (образец 2001) за доходите на физическите лица от източници в България, с приложения

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г, (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)

От НАП съобщиха още, че са разработили нова декларация за недвижимите имоти заради промените в Закона за местните данъци и такси. Тя се подава пред общинската данъчна служба най-късно до две седмици след придобиването на имота. Представената декларация от единия съсобственик върши работа и за останалите.

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот

Утвърдени са и новите годишни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане. Срокът за подаването им от данъчно задължените лица по този закон е до 31 март.

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, с приложения и указания за ползване

Годишна данъчна декларация по чл.252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия

Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност с хазартни съоръжения

Декларация за данъка върху хазартната дейност по чл.224; чл.231; чл.239, ал.1; чл.239, ал.2 от ЗКПО

Декларация по чл. 219, ал.3 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта

 

Реклама