Последно променен на Понеделник, 07 Януари 2013 15:05

Актуална Декларация образец № 1 и указания за попълване

Относно: подаване на данни с Декларация образец № 1 Данни за осигуреното лице

Постъпило е писмено запитване, препратено по компетентност от РУ „Социално осигуряване”- гр…. във връзка с приложението на осигурителното законодателство. Според изложеното в същото на основание чл. 138 а, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда със заповед на директора персоналът на „…” АД - гр. … преминава на четиричасов работен ден за един месец от 12.01.2009 г. до 11.02.2009 г. За месец януари   2009 г. от 21 работни дни 6 дни са отработени на 8 часа (за периода от 01.01.2009 г. до 11.01.2009 г.), а 15 дни - на 4 часа (за периода от 12.01.2009 г. до 31.01.2009 г.). Във връзка с това се поставя въпроса по какъв начин следва да се попълни декларация образец № 1 с данни за осигурените лица за месец януари 2009 г.?
При така изложената фактическа обстановка с оглед нормативните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО, ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 109/2008 г.) и Наредба     № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ бр. 1 /2006 г., посл. изм. ДВ бр. 3/2009 г.) изразяваме следното становище:
На основание чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, осигурителните плащания, осигурителния стаж и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване.
Съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица се регламентират от разпоредбите на Наредба № Н – 8 от 29 декември 2005 г., издадена от Министерството на финансите, в сила от 01.01.2006 г. Според указанията за попълване на Декларация образец № 1 по Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от същата за лицата, осигурени на основание трудови правоотношения по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО в поле 16 се попълват общо дните в осигуряване. Поле 16  съдържа четири позиции. В позиция 1 се попълва:
0 – ако лицето е осигурявано през всички работни дни през месеца;
1 – ако лицето не е осигурявано  през всички работни дни в месеца и са попълнени данни в точки 14 и 15 от декларацията.
В позиции 2 и 3 се попълва общия брой работни дни в осигуряване. В позиция 4 се попълва законоустановеното работно време за длъжността, а в позиция 5 - дневното работно време в часове на осигуреното лице по трудовия му договор.
Съгласно българското законодателство от 01.01.2005 г. осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години за времето, през което лицата са били осигурени, и за това време са внесени или са дължими осигурителните вноски. За времето след 31 декември 2002 г. за един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което работниците и служителите по чл. 4, ал. 1  от КСО са отработили пълното законоустановено за тях работно време за деня и за това време са внесени или са дължими осигурителните вноски върху възнаграждението им, но  върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност. Осигурителният стаж на лицата, които са работили при непълно работно време и са били осигурени върху не по-малко от минималния осигурителен доход за професията по икономическа дейност за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време.
С оглед на гореизложеното от особена важност е правилното попълване на данните в точка 16 „Дни в осигуряване – общо” от декларация образец № 1.
В конкретния случай с оглед правилното зачитане на отработените дни за осигурителен стаж за осигурените от дружеството лица считаме, че следва за същите да се подадат за месец януари по две декларации образец № 1 за всяко лице, включващи броя на работните дни в осигуряване съответно за 8 и 4- часова дневна заетост. В първата декларация в т. 15 „Ден, в който осигуряването е прекратено” при дневно работно време 8 часа следва да се запише дата 11 и в петте позиции на точка 16 следва да се отбележи 10688. Във втората декларация в т. 14  „Ден, от който осигуряването е възникнало” при дневно работно време 4 часа следва да се запише дата 12, а в т. 16 – 11584. Следва да се има предвид, че по същия начин трябва да се попълни и декларацията за осигурените лица за месец февруари 2009 г. във връзка с издадената заповед.

Декларация образец № 1 Данни за осигуреното лице свали като EXCEL файл

Национална агенция за приходите

Подобни статии:
 

Реклама