Последно променен на Понеделник, 07 Януари 2013 15:05

Актуална Декларация образец № 1 и указания за попълване

ОТНОСНО: Деклариране на данни с Декларация образец № 1 ”Данни за осигуреното лице”

  Изложена фактическа обстановка:
При подаване на данни за осигурителния стаж и доход на служителите в „Х” ООД за месец юни 2009 г., един от записите по декларация обр. № 1 е отхвърлен поради „недопустим осигурителен доход”. Данните от отхвърлената декларация обр. № 1 се отнасят за лице, работещо по трудов договор при 8-часов работен ден, което през месец юни 2009 г. е отработило 21 работни дни и е ползвало 1 ден отпуск за временна неработоспособност. Общият брой на отработените за месеца часове, които се попълват в т. 16.7 от декларацията, е редуциран от 168 на 164 часа, тъй като лицето в продължение на два поредни работни дни е напускало работа 2 часа по-рано преди края на работния ден. Според изложеното в запитването, отсъствието от работа не е самоотлъчка, защото е разрешено от работодателя.
При определен минимален осигурителен доход за заеманата от лицето длъжност (код 8283 2002 по НКПД, 2005) и основната икономическа дейност на дружеството (код 2790 по КИД 2008) съгласно ЗБДОО за 2009 г. - 380 лева, в т. 21 от декларацията /Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски/ е деклариран осигурителен доход в размер на 374.44 лева.
Зададен е следният въпрос:
Как следва да бъдат отразени коректно данните за това лице, така че да бъде спазен минималният осигурителен „праг”, но да бъдат подадени действително отработените от него часове?
При така приети от фактическа страна обстоятелства с настоящето писмо и с оглед разпоредбите на Наредба №Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни  от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, изразяваме следното становище:
Декларация обр. № 1 съдържа данни за социално, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд „ГВРС” на осигурените лица и облагаемия доход по ЗДДФЛ. Декларация обр. № 1 се подава поотделно за всяко едно осигурено лице при спазване на указанията за попълването й, дадени непосредствено след утвърдения образец на декларацията (Приложение № 1) в Наредба  №Н-8/29.12.2005 г.
При направената проверка относно начина, по който е пълнена декларация обр. № 1, в случая с отхвърления запис, се установява следното:

  1. По отношение на данните в т. 16. /Дни в осигуряване – общо/:

В позиция 1 на т. 16, видно от декларацията, подавате информация, че лицето е осигурявано за всички работни дни през месец юни 2009 г. В позиция 2 и 3 попълвате общия брой работни дни в осигуряване – 22. Последователно, в следващите две позиции 4 и 5 попълвате данни за законоустановеното работно време за длъжността – 8 часа и за дневното работно време в часове на осигуреното лице по трудовия му договор – също 8 часа. В т. 16.1. /Отработени и други  дни с осигурителни вноски/ отразявате в две позиции дните с осигурителни вноски, за които е изплатено/начислено възнаграждение - 21 работни дни, а в т. 16.А. /Дни във временна неработоспособност, с възнаграждение  от работодателя на основание чл. 40, ал. 4 от КСО/ - 1 ден.
           При така зададените данни, в т. 16.7. посочвате 164 отработени часове общо, вместо 168, колкото часа се получават при 8-часов работен ден съгласно условията на трудовия договор за отработените от лицето 21 работни дни.
Прочитът на указанието в частта по т.16.7. е, че се попълва броят на отработените часове през месеца,  след превръщане на нощните часове в дневни, вкл. броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на платен отпуск. При посочените хипотези, когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час.
Във Вашия случай, за да имате основание да  редуцирате часовете по указания ред,  следва да е налице една от посочените хипотези, а както се вижда от Вашето запитване, лицето, за което се подават данните, с разрешение на работодателя ”по лични нужди напуска работното си място в два поредни дни по 2 часа преди края на работния ден”.
Следователно,  посочените данни от Ваша страна не съответстват на основанията да се извърши превръщане, респективно да се редуцират часовете от 168 на 164. При подадени данни в позиция 5 на т. 16 при дневно работно време – 8 часа и отработени 21 работни дни, би следвало  в т. 16.7. общо отработените  часове да са 168. Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 3, т. 1 /изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г./ от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж /НПОС/ за един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 и ал. 2 са отработили пълното законоустановено за тях работно време за деня и за това време са внесени или са дължими осигурителните вноски върху възнаграждението им, а за работниците и служителите - върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност.

  1. По отношение на данните в т. 21. /Осигурителен доход, върху който се          дължат осигурителни вноски/:

            От разпоредбата на чл. 38, ал. 3, т. 1 от НПОС следва, че за да се признае един ден осигурителен стаж е необходимо да са изпълнени две условия, които трябва да са налице кумулативно:

  1. лицето да е работило при пълното законоустановено за него работно време;

Ако лицето работи при непълно работно време, осигурителният му стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време (чл. 9, ал. 1, т. 1, изр. второ от КСО).

  1. лицето да е било осигурявано (или вноските да са станали дължими) върху не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО.

Съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от ЗБДОО за 2009 г. минималният осигурителен доход за длъжност с код по НКПД, 2005 - 8283 2002 и основна икономическа дейност с код по КИД 2008 - 2790 е определен на 380 лв.

           

Видно от така попълнената декларация, посоченият осигурителен доход в т. 21 /374.44 лева/ не е съобразен с установения в Приложение № 1 към ЗБДОО за 2009 г. минимален размер, в резултат на което записът е отхвърлен от информационната система поради „недопустим осигурителен доход”. При наличието на  21 отработени дни и 1 ден в отпуск за временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя или общо 22 дни, които се зачитат за осигурителен стаж, осигурителният доход, върху който се дължат осигурителни вноски, в т. 21 не може да бъде по-малък от 380 лева и няма правно основание този доход да бъде намален на 374.44 лева.

Национална агенция за приходите

Подобни статии:
 

Реклама