Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:32

В запитването от орган по приходите се поставя въпроса при попълване на поле 16.7. „Отработени часове - общо” следва ли да бъдат включени часовете от поле 16.А. „Дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя” като се има предвид, че тези дни са неприсъствени за лицето на работното му място?  
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 113/2007 г.) и Наредба     № Н - 8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ бр. 1/2006 г., посл. изм. ДВ бр.8/2008 г.) изразяваме следното становище:
На основание чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, осигурителните плащания, осигурителния стаж и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване.
Съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица се регламентират от разпоредбите на Наредба № Н – 8 от 29 декември 2005 г., издадена от Министерството на финансите, в сила от 01.01.2006 г. Според указанията за попълване на Декларация обр. 1 по Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от същата в поле 16.А „Отработени часове – общо” се попълва броят на отработените часове през месеца, след превръщане на нощните часове в дневни, вкл. броя на изработените часове извънреден труд и броя на часовете за времето на платен отпуск.
В поле 16.А. „Дни във временна неработоспособност, с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 4 от КСО” се попълва броят на работните дни, за които работодателят е изплатил възнаграждение на основание чл. 40, ал. 4 от КСО. Съгласно чл. 40, ал. 4 от КСО осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия работен ден от временната работоспособност среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от среднодневното уговорено възнаграждение.
На основание чл. 162, ал. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санитарно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето. Отпуските се разрешават от здравните органи. За времето на отпуск поради временна неработоспособност на работника и служителя се изплаща парично обезщетение в срокове и в размери, определени от отделен закон.
Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените или начислените и неизплатени брутни трудови възнаграждения, включително възнагражденията за платените от работодателя отпуски по чл. 155 - 157, 159, 161, 162, 166, 168 – 170 и 319 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

Предвид цитираните по-горе разпоредби в СУП е заложено следното валидационно правило при въвеждане на декларации обр. 1 за 2008 г.: Ако поле 16.7 (отработени часове - общо) е >0 и поле 16.1 (отработени и други дни с осигурителни вноски) е > 0 и поле          16 позиция 5 (дневното работно време в часове на осигуреното лице по трудовия му договор) е >0, то поле 16.7 е = (поле 16.1 + поле 16.А) умножено на поле 16 позиция 5 + 16.8. (в т.ч. часове положен извънреден труд).

Национална агенция за приходите

 

Реклама