Последно променен на Вторник, 14 Септември 2010 12:19

Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице в PDF формат

Кои са самоосигуряващите се лица?
Самоосигуряващи се лица са:

  • упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; (например журналисти, адвокати, консултанти, архитекти, експерт-счетоводители, одитори, нотариуси, частни съдебни изпълнители, лицензирани оценители и др.)
  • Всички еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества;
  • регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители;

Какви декларации подават?
Самоосигуряващите се лица най-общо казано подават три вида осигурителни декларации – декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност; декларация образец 1, която се подава всеки месец; и декларация образец 6 – веднъж годишно.

Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност
Самоосигуряващите се лица задължително подават декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани. Декларацията се подава в 7 дневен срок от започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на дейност. Тази декларация може да се подава всяка година до края на месец януари, ако самоосигуряващото се лице иска да промени вида на осигуряването си.

Декларация образец 1
Декларация образец № 6 - свали като Excel документ
Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” се подава от самоосигуряващите се лица всеки месец - до 10 дни след като са платени дължимите осигурителни вноски или еднократно до 20 февруари 2010 г., ако се осигуряват само за фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване.

Декларация образец 1 съдържа данни за социално, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" на осигурените лица и облагаемия доход.

Декларация образец 6
Декларация образец № 6 - свали като Excel документ
Всички самоосигуряващи се лица имат задължение да подават еднократно в годината и декларация образец № 6. Тя съдържа данните за дължими осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица. Декларация образец 6 се подава до 30 април. Това е и срокът, в който те са задължени да представят справки №1 и №2 от годишната данъчна декларация за облагане на доходите. Справки 1 и 2 служат за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и окончателния размер на дължимите от тях задължителни осигурителни вноски.

Размери на осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица

Дължимите осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица се изчисляват върху избран осигурителен доход. Той не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход и не може да бъде по-голям от максималния осигурителен доход. Размерът на минималния и максималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя всяка година със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО).

От 1 януари 2010 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица се повиши - от 260 лв. на 420 лв на месец, а за регистрираните земеделски и тютюнопроизводители повишението е от 130 лв. на 240 лв. Освен това през 2009 г. имаше облекчение за земеделските и тютюнопроизводителите, които извършват единствено земеделска дейност, да се осигуряват на 65 лв. От 2010 г. тази възможност отпада. Отпадна и възможността регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само във фонд „Пенсии” на ДОО да внасят дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнасят.

Самоосигуряващите се лица, които упражняват трудова дейност задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” и могат да изберат да се осигуряват и за фонд "Общо заболяване и майчинство".

Самоосигуряващите се лица следва да имат предвид, че в случаите, в които при започване и възобновяване на трудова дейност не е подадена декларация за вида на осигуряване в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за фонд „Пенсии”.

Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаването на декларация по образец до края на месец януари на съответната година;

Самоосигуряващите се лица, родени преди 1 януари 1960 г.,:

  • И се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, през 2010 г. трябва да заплатят вноски за фонд „Пенсии” - 16% и 8% здравноосигурителна вноска, върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход за 2010 г.
  • Избралите да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство трябва да внесат съответно 19,5% за фондове „Пенсии” и „Общо заболяване и майчинство” и 8% за здравно осигуряване, върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход за 2010 г.

Самоосигуряващите се лица, родените след 1 януари 1960 г.:

  • И се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, трябва да преведат 11% за фонд „Пенсии”, 5% в универсален пенсионен фонд и 8% за здравно осигурителна вноска, върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход за 2010 г.
  • Избралите да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, трябва да платят 14,5% за фондове „Пенсии” и „Общо заболяване и майчинство”, 5% в универсален пенсионен фонд и 8 на сто за здравно осигуряване върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход за 2010 г.

Най-важната промяна тази година в сравнение с 2009 г. е намаляване на вноската към фонд „Пенсии”. За родените преди 31 декември 1959 тя е 16% от дохода, докато през 2009 г. тя беше 18%. За родените след 1960 г. ставката през 2010г. е понижена от 13 на 11%.

ВАЖНО!!! От тази година всички самоосигуряващи се лица плащат своите данъци и осигурителни вноски в компетентната териториална дирекция на НАП по постоянен адрес на самоосигуряващото се лице. Какво означава това? Досега част от самоосигуряващите си лица (съдружници в търговски дружества) плащаха осигурителни вноски в компетентната дирекция на НАП чрез БУЛСТАТ на дружествата, а данъци в компетентната дирекция на НАП по ЕГН. Това означава, че ако компетентна териториална дирекция на търговското дружество е София, а постоянният адрес на съдружника, е например в Пазарджик, то той трябва вече да плаща своите данъци и задължителните осигурителни вноски – в Пазарджик. От тази година плащането на данъци и осигурителни вноски се уеднаквява.

Осигурителните вноски се внасят до 10 число на месеца следващ месеца, за който се отнасят. / Източник НАП

Подобни статии:
 

Реклама