Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:32

Община .................

"Местни приходи"
Вх. № ……….../……….20.… г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Долуподписаният…………………………………………ЕГН……………….

в качеството си на ………………………на……………………………………

/пълномощник/ /наименование на дан.субект/

представител на……………………………..с № от НДР……………………...

с данъчен адрес: гр./с……………………ул……………………………..№……

Декларирам ,че притежаваното от мен превозно средство вид…………….,

марка………………………….,модел……..…………….,рег.№……………….

№на двигател………………………,№ на шаси………………………………е

a/ продадено с документ №……………../………………г.
b/ бракувано с документ №……………./……………….г.
c/ откраднато с документ №……………./……………….г.
d/ спряно от движение с документ №……………./……………….г.
e/ с нов рег.№……………………от ………………г.
f/ с липсващи данни в информационната система:…………………….

……………………………… ……… …………………………………………………….

Към настоящата декларация прилагам копие от документа удостоверяващ, извършената промяна.
Дата:……………………

Декларатор:………………………

/подпис/

Подобни статии:
 

Реклама