Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:31

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

Долуподписаният(ната) ……………………………………………………………
 (трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: .........................................................................................................................................    
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): .........................................................................................
................................................................. ....................................................................................
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): .. ...........................................................................................................
......................................................................................................................................................
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: ..........................................
.....................................................................................................................................................

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм: имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): .....................................................................................................
................................................................. .................................................................................; развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): .......................................................................................................... ......................................................................................................................................................;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: ..................... ................................................................. .....................................................................................

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): ........................................................................................
................................................................. ....................................................................................

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): ...................................................................................
................................................................. ..................................................................................

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: ......................................................
................................................................. ................................................................................

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): ..................................................................................
................................................................. ..................................................................................

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

Дата: ..................                            

Декларатор: ...........................

Подобни статии:
 

Реклама