Последно променен на Четвъртък, 31 Януари 2013 12:03

Свали Декларация по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ за пътно превозно средство без лек автомобил

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ

за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

В кои случаи се подава – Декларацията се подава при придобиване на пътно превозно средство, с изключение на леки автомобили или при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък.

От кого се подава - Декларацията се подава от собствениците на пътни превозни средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Когато пътното превозно средство принадлежи на няколко лица, декларация може да подаде единият от съсобствениците, като задължително се вписват данните за другите съсобственици.

Срок на подаване – Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на пътното превозно средство или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък, с изключение на горепосочените случаи. Когато се придобива ПС, което не е регистрирано за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията за движение.

При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.

Къде се подава – Декларацията се подава в общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика /за предприятия/. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрацията на превозното средство.

Внимание! Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим, освен ако в закона е предвиден друг срок за съответната година. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 %. За превозните средства, придобити или регистрирани през текущата година данъкът върху превозните средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването, съответно от регистрацията им за движение.

При подаване на декларацията следва да представите документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство.

Подобни статии:
 

Реклама