Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:28

ДЕКЛАРАЦИЯ

от ……………………………………………………………………………, ЕГН ………………………..…………
гр. …………….………, ул. ………………………………………. бл…., ет. …, ап. …
лична карта № ……………………, изд. на …………… г. от МВР – гр.................

Долуподписаният ………........................……………………, ЕГН ……………….…….., лична карта № ……………………………., издадена на …………........……… г. от МВР - …………………………………., с постоянен адрес: гр. …………………, ул........................................... № .....….,

ДЕКЛАРИРАМ:

че в качеството си на собственик на ЕТ ............................................................... ще се подписвам по следния начин:

подпис ___________________

Декларатор: ..........................

Подобни статии:
 

Реклама