Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:28

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 57 и  чл. 58, ал. 2 и 4 от Търговския закон

 

Долуподписаният ..........................................................................................., ЕГН ……………………………………….., лична карта № ………………….……., издадена на …………/……… г. от МВР - ………………………………….…., с постоянен адрес: гр. ....................................., ул. ......................................................................................... №........

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. Не съм невъзстановен в правата си несъстоятелен;

3. Не съм осъден за банкрут.

4. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност.

5. Не съм регистрирал друга фирма като едноличен търговец.

Дата: ...................................
Гр....................                                           

ДЕКЛАРАТОР: .................................................  
/………………………………./

 

Реклама