Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:28

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства ) 

ПО ЧЛ. 264, АЛ. 2 ОТ ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Долуподписаният (та) ……………………………………………………………………………………………………..

 (име,презиме,фамилия)

л.к. №………………………. издадена от……………. на…………………….валидна до…………………………………………………………….

Постоянен адрес........................................................................................................

.................................................................................................................................

(ЕГН, осигурителен номер, ЛНЧ или дата на раждане на чужд гражданин)

регистриран при ТД на НАП – .………………………………………………………………

с адрес за кореспонденция по чл. 28 от ДОПК: гр………………област…………….община……………район……………………

ул. (бл.)……………………………………………………………№…..ап. ……, №…..

в качеството на …………………………………………………………………….………

                             (представляващ, управител)

на фирма………………………………………………………………………………………………………,

                               (наименование на фирмата )

с ЕИК по БУЛСТАТ...................................

Декларирам, че:

- аз лично нямам непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с МПС.

- представляваната от мен фирма няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с МПС.

- лично и като едноличен търговец нямам непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с МПС.

(ненужното се зачерква)

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата : ……………….  

Подпис: ................................

Гр………………………(подпис, печат на декларатора)

Образецът на декларацията е утвърден от МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ и съгласуван с МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО И ПРАВНАТА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ на основание чл. 264 ,ал. 3 от ДОПК.

Декларацията се попълва в два екземпляра, от които един за нотариуса и един за службата по вписвания.

Подобни статии:
 

Реклама