Последно променен на Сряда, 11 Август 2010 18:27

Община…………………………………….
............………...........................................…
вх. №...………................../.........................г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил
В кои случаи се подава - Декларация за притежаван лек автомобил се подава при придобиване на лек автомобил или при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък. Не се подава декларация при спиране от движение, кражба и унищожаване на лек автомобил.
От кого се подава - Декларацията се подава от собствениците на леки автомобили, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Когато лекият автомобил принадлежи на няколко лица, декларация се подава от единия от съсобствениците, като се вписват данните за другите съсобственици.
Срок за подаване - Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на лек автомобил или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък, с изключение на горепосочените случаи. Когато се придобива лек автомобил, който не е регистриран за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията за движение. При придобиване на лек автомобил по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.
Къде се подава - Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрацията на лекия автомобил.
Внимание! Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
Първата вноска на данъка за предходната година се заплаща в срок от 1 март до 30 април следващата година. Предплатилите в този срок пълния размер на данъка ползват отстъпка от 5 на сто.
За превозните средства, придобити или регистрирани през текущата година, данъкът върху превозните средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването, съответно от регистрацията им за движение .
При подаване на декларацията следва да представите документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство.

Свали Декларация за автомобил в Word формат

Подобни статии:
 

Реклама