Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:27

ОБРАЗЕЦ от подпис

 

на ..............................................................., ЕГН: ................................, притежаващ л.к. No. ………………………., изд. на .......................... от ........................

управител на

…………………………………….. ООД

 

Долуподписаният ................................................................., ЕГН ................................, лична карта номер .................. издадена от МВР гр. ................. на ...................... г., живущ в гр/с. ......................................., ул. .............................................................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

1. Съгласен съм да изпълнявам функциите управител на гореспоменатото дружество при спазване на закона и дружествения договор;

2. Като управител на “.........................................................”ООД ще се подписвам по следния начин:

                                                                                 

 Подпис:   ..............................
/..................................../          

Подобни статии:
 

Реклама