Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:26

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър

 

Долуподписаният ................................., притежаващ л.к. No. ...................., издадена на .................. г. от МВР – Гр. ................., с ЕГН ....................... декларирам, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата: ...............
Гр. ...........

Декларатор: .................
/ ......................../

 

Реклама