Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:26

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър

Долуподписаният .......................................................................................................................

С ЕГН ....................................., притежаващ л.к. No. ......................................., издадена на ..............................от МВР ............................. декларирам истиността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените от мен актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния Кодекс за деклариране на неверни данни.

 

Дата: ..............
Гр. ....................

Декларатор: ................................

Подобни статии:
 

Реклама