Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:26

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ  СВЪРЗАНИ С  ПРИЕМАНЕ НА ДАННИ С ДЕКЛАРАЦИИ ОБР. 1 И ОБР. 3 ОТ НАРЕДБА № Н-8 Е ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ:

* Не се приемат декларации, които не съдържат ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, ЕГН, личен номер на чужденец (служебен номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните. Не се приемат и декларациите с некоректно попълнени данни.

I. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 1

 1. Декларация обр. № 1 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП.
 2. Коригираща декларация се подава само след подадена и приета основна.
 3. След подадена и приета коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация
 4. Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една основна декларация за едно лице и се налага да се коригира една от декларациите, се подава първо една заличаваща декларация, след което се подават отново декларациите като основни, с коректните данни; с код корекция "К" не се коригират данните в т. 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2)
 5. Не се извършва коригиране и заличаване на декларация обр. № 1 след изтичане на 3 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски; в тези случаи декларациите се подават само след указания на ТД на НАП или задължителни предписания на НОИ.
 6. В точка 12.2. Код икономическа дейност за осигурения се попълва с 4-значният код по КИД 2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва "0000".
 7. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват само за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 72 и 82.
 8. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 16, в т. 16 се попълва 20000. След изтичане на периода на сумираното отчитане на работното време се подава нова декларация, като в т. 1 "Код корекция" се попълва "К". В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т. 16 се попълват преизчислените работни дни в осигуряване за всеки месец. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 85, т. 16 не се попълва.
 9. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5 (5.1, 5.2, 5.3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27 и 28.
 10. Когато в т.12 "Вид осигурен" е попълнено 01, 02, 03, 04, 08, 11, 16, 21, 25, 26 и 29 и т.12.4 е попълнена с 1, то стойността на т.29 и т.30 е по-голяма от 0.
 11. Когато в т.12 "Вид осигурен" е попълнено 01, 02, 03, 04, 08, 11, 16, 21, 25, 26 и 29 и т.12.4 е попълнена с 0, то стойността на т.30 е равна на 0.
 12. Когато в т.16 позиция 1 е 0, то позиция 2 и 3 на същата точка задължително трябва да бъдат равни на работните дни в съответния месец.
 13. Когато в т.16 позиция 1 е 1, то поне една от позициите в т.14 и т.15 следва да е попълнена със стойност за ден, от който осигуряването е възникнало или ден, в който осигуряването е прекратено.
 14. В т.16, позиция 4 за лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88 и 89 се попълват 0.
 15. В т.16, позиция 5 се попълва дневното или средночасово на ден работно време в часове на осигуреното лице; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; за лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88 и 89 попълват 0.
 16. Сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.6 и т. 16.А, трябва да съответства на дните, посочени в позиции 2 и 3 на т. 16.
 17. В точка 16.7. Отработени часове - общо се попълва броя на отработените часове през месеца, след превръщане на нощните часове в дневни, вкл. броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на платен отпуск. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 84, 85, 86, 87, 88 и 89.
 18. В точка 16.8. Часове положен извънреден труд се попълва броя на отработените часове извънреден труд, след превръщане на нощните часове в дневни. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 84, 85, 86, 87, 88 и 89.
 19. Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако в т. 12.4 е попълнено "1" и лицето не попада в кръга на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
 20. Точка 31 Начислен месечен облагаем доход се попълва с трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се за лица с попълнен "Вид осигурен" в т. 12 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 70, 72, 82, 83.
 21. Структурата и  формата на файловия формат за подаване на данните са одобрени от изпълнителния директор на НАП www . Файлов формат на данни за Декларация обр.1, които не отговарят на утвърдената структура не се приемат и обработват в НАП, За целта може да се използва клиентското приложение, предоставено от НАП.

II. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 3

  • Декларация образец № 3 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП.
  • Коригираща декларация се подава само след подадена и приета основна.
  • След подадена и приета коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация
  • Декларация образец № 3 не се подава за коригиране и заличаване на данни след изтичане на 3 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски. В тези случаи декларации се подават само след изрични указания на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
  • Файлът с данни за декларация образец № 3 съдържа данни само за един месец и година. Данни за друг месец и година се подават с отделен файл.
  • В Колона 9 Ден, от който се внасят вноски се попълва задължително ден, от който са внесени вноски. . Стойност 0 е недопустима
  • В Колона 10 Ден, до който се внасят вноски се попълва задължително деня, до който са внесени вноски. Стойност 0 е недопустима.

Подобни статии:
 

Реклама