Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 17:38

Декларацията за облагане на доходите на физическите лица от 2008 г. вече е достъпна в интернет сайта на Националната агенция за приходите (НАП). Формулярите се подават до 30 април 2009 г., като декларираният данък за довнасяне по годишната декларация трябва да бъде внесен също до края на април 2009 г.

5% отстъпка от данъка за довнасяне получават онези физически лица, които подадат декларацията си за доходите и внесат дължимия данък до 10 февруари 2009 г. Същата отстъпка ползват гражданите, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис в срок до 30 април 2009 г. Важно е да се знае, че клиентите на НАП могат да ползват само едната отстъпка.

Както през миналата година клиентите на НАП ще подават само онези приложения от декларацията, които са попълнили, тоест няма да се налага да разпечатват и подават цялата данъчна декларация. Ако например едно лице през 2008 година е получавало доходи от 2 източника - по трудово правоотношение и от хонорари, то трябва да попълни общата част на декларацията, както и приложение 1 (за трудови доходи) и приложение 3 (за доходи от друга стопанска дейност). В посочения пример декларацията ще се състои от общата част и две приложения.

Декларацията за доходите и всички нейни приложения са публикувани в Интернет във формат, който позволява да бъдат попълнени електронно. Очаква се до средата на януари да има възможност чрез сайта на НАП да се попълват декларации чрез автоматично създаване на баркод. Това гарантира на клиентите на НАП вярно и точно попълнена информация в декларация.

В офисите на НАП ще се приемат разпечатани от Интернет образци на декларации, включително ксерокопия.

Пакетът от документи съдържа:

...Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г (образец 2001). за доходите на физическите лица от източници в България

...Приложение 1 (образец 2011)– Доходи от трудови правоотношения

...Приложение 2 (образец 2021)– Доходи от доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

...Приложение 3 (образец 2031)– Доходи от друга стопанска дейност

...Приложение 4 (образец 2041)– Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

...Приложение 5 (образец 2051)– Доходи от прехвърляне на права или имущество

...Приложение 6 (образец 2061)- Доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ

...Приложение 7 (образец 2071)- Доходи, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък

...Приложение 8 (образец 2081)- Доходи от производство на непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители

...Приложение 9 (образец 2091) - За притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина

Подобни статии:
 

Реклама