Последно променен на Четвъртък, 29 Декември 2011 13:23

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО

Кой подава декларацията
Декларацията се подава от:
местните юридически лица – търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с данък върху разходите;
местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл.1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл.204, т.2 от ЗКПО.
чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност.

§ Съгласно чл.2, ал.2 от ЗКПО неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл.8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридически лица.

§ Местните търговски дружества и местните неперсонифицирани дружества попълват и подават данъчната декларация, независимо от това дали през съответната данъчна година са извършвали стопанска дейност. В случай, че не са извършвали дейност през годината и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство, тези лица следва да подадат образец 1010а.

§ Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, когато подлежат на облагане само с алтернативни данъци за съответната дейност, посочена в Част пета от закона. Това са бюджетните предприятия, организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби. Съгласно чл. 218, ал. 2 от ЗКПО организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен данък. В този случай те подават годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО – за дейността си, подлежаща на облагане с корпоративен данък.

§ На основание чл.217, ал.1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимия данък върху разходите.

§ В случаите по чл.218, ал.2 от ЗКПО, когато данъчно задълженото лице трябва да подава както тази декларация, така и друга годишна декларация, то следва да декларира данъка върху разходите само в настоящата декларация.

Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък
Годишната данъчна декларация се подава и дължимият корпоративен данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година.

Попълване на декларацията
Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.
Юридическите лица с нестопанска цел на ред 1 и 2 от Част VІ попълват данните от съставения съгласно изискванията на СС 1 - Представяне на финансови отчети, отчет за приходите и разходите за стопанската им дейност, който се съставя в съответствие с разпоредбите на т. 8.2. от СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятия с нестопанска цел.

Място и начин на подаване
Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация.
Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път /чрез интернет с електронен подпис/.
Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери самоличността си и/или представителната си власт (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на декларацията чрез пълномощник, не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено.
Съгласно чл.92, ал.5 от ЗКПО данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността до 31 март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не-повече от 1000 лв.

Задължение за подаване на годишен отчет за дейността
На основание чл.92, ал.3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишния отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО "годишен отчет за дейността" е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет).
Съгласно чл. 92, ал. 4 от ЗКПО годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които едновременно са изпълнили следните условия:
не са извършвали дейност през годината;
не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство.

Подаване на декларация в случаите на преобразуване на дружества, преустройство на кооперативни организации или прекратяване, закриване или образуване на държавни предприятия по чл.62 от Търговския закон
На основание чл.117 от ЗКПО новоучредените или приемащите дружества подават данъчна декларация за корпоративния данък за последния данъчен период на преобразуващото се дружество в 30-дневен срок от датата на преобразуването.

Подаване на декларация в случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса
На основание чл. 162 от ЗКПО за последния данъчен период на лицата, прекратени с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, се подава декларация по реда и в сроковете, предвидени в посочената разпоредба и в чл.164 от същия закон.

Печалби и доходи от източници в чужбина
Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на данъчен кредит съгласно ЗКПО за всеки подобен на корпоративния или наложен вместо него данък, платен в чужбина.
Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на данъчен кредит съгласно ЗКПО за данъка, наложен в чужбина, върху брутния размер на доходите от дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги и наеми, произхождащи от чуждестранни източници.
Размерът на данъчния кредит се определя за всяка държава поотделно и се ограничава до размера на българския данък върху тези печалби и доходи.
При определяне на данъчната си печалба и/или на дължимия корпоративен данък, местните за България юридически лица имат право да ползват метод за избягване на двойното данъчно облагане, предвиден във влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
Данъчно задължените лица, ползващи данъчен кредит по реда на ЗКПО или СИДДО, заедно с настоящата декларация представят доказателства за размера на внесените в чужбина данъци. Това изискване не се прилага за печалби/доходи от източници в чужбина, по отношение на които в СИДДО е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане "освобождаване с прогресия".

УКАЗАНИЯ за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО и приложения за декларацията - свали като АРХИВ

Подобни статии:
 

Реклама