Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:08

ТБ …………………….….………………………....

 №………………….……. …………. 20 …….… г.

Длъжностно лице: ……..……………………….…
                             / подпис и печат /

Д   Е   К   Л   А   Р   А  Ц   И   Я

по чл. 7, ал. 8 от Кодекса социално осигуряване

 

Долуподписаният/ата/…………..……………………………………………………..…............
                                                  /трите имена на лицето/

л.к. № ………………, издадена от ............................., дата на издаване .........................

ЕГН ……………… длъжност ….................……………………….…, като управляващ /собственик/ и представляващ осигурителя: ……..........................................…………………

 

БУЛСТАТ № ………………………………………………

 

ДЕКЛАРИРАМ :

 

                    Внесени са дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване за периода от ……………….. до …………… както следва:

1.      За фондовете на държавното обществено осигуряване.

Сума ……………………. лв.; /с думи/ …………………………………….

2.      За здравно осигуряване.

Сума ……………………. лв.; /с думи/ …………………………………….

3.      За допълнително задължително пенсионно осигуряване:

3.1 Професионален пенсионен фонд.

Сума ……………………. лв.; /с думи/ …………………………………….

3.2 Универсален пенсионен фонд.

Сума ……………………. лв.; /с думи/ …………………………………….

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

Дата   ......................................... 

подпис:…………………. 
/печат/

 

 

Указания за попълване на декларацията

Декларацията по чл. 7, ал. 8 от Кодекса за задължително обществено осигуряване се попълва от осигурителите при всяко теглене на пари за изплащане на трудови възнаграждения, включително за авансовото им изплащане, както и за парични обезщетения и други плащания от държавното обществено осигуряване. Банките  не отпускат  суми за изплащане на трудови възнаграждения, части от тях, парични обезщетения и други плащания, ако осигурителят не представи платежно нареждане за прехвърляне на дължимите осигурителни вноски и декларация, че същите са внесени по приходните сметки на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Декларацията се попълва в два еднообразни екземпляра, единият от които се депозира в банката, а другият се връща на осигурителя, след поставяне на входящ номер, подпис и печат от нея.

Декларациите се съхраняват за срок от пет години от датата на подаването им.

ЗАБЕЛЕЖКИ :

"Чл. 313 от Наказателния кодекс  (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация, която по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от пет до тридесет лева."

Независимо от попълването на настоящата декларация, осигурителите и самоосигуряващите се лица са длъжни да подават ежемесечно данни за осигурените лица, осигурителния доход и осигурителните вноски, съгласно Инструкция № 1 на НОИ от 11.02.2000 г., (обн.ДВ, бр.14 от 18.02.2000 г., в сила от 01.01.2000 г.).

Подобни статии:
 

Реклама