Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:08

Справка от предприятието,
в което работи майката (бащата, настойникът)


Ръководството на ....................... ........................................................................

(наименование на предприятието)
удостоверява, че .................................................. ......................................................

(трите имена по документ за самоличност
на майката, бащата, настойника)
работи като осигурен(а) за всички осигурени социални рискове с безсрочен (срочен) до ............... 20 ..... г. трудов договор и е ползвал(а) отпуск по чл. 164 и 165 КТ за отглеждане на детето (децата) си .........................., род. на ................ 19 ........ г./20 ..... г., в размер ...... дни, считано от ........20 ..... г., и остава да ползва още .............. дни.

........20 ..... г.

........................................ ......................................
(длъжност)

Длъжностно лице:

...................................
(подпис и печат)

Забележки:
1. Справката се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на майката (бащата или настойника) и на лицето, поело отглеждането на детето.
2. Излишното се зачертава.

Подобни статии:
 

Реклама