Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:08

ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИС

Долуподписаният .........................., ЕГН .........................., притежаващ л.к. № ................./................... г., изд. от МВР – ..............., живущ в гр. ......., ж.к. ..................., бл. ....., вх. .., ап. .... декларирам, че с поставения подпис на настоящия документ се подписвам на всички документи.

............................................................

(трите имена)

..........................
(подпис)

Подобни статии:
 

Реклама