Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:08

СЪГЛАСИЕ С ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИСА

Долуподписаният ........................................................................, ЕГН .................., притежаващ л.к. № ....../...................... г., изд. от МВР – ..................................., живущ в гр. ..................................., давам съгласие да изпълнявам функциите на Изпълнителен директор/Управител на "......................." АД / ООД и декларирам, че с поставения подпис на настоящия документ се подписвам на всички документи.


Дата: ..............

....................................................
(трите имена)

...........................
(подпис)

Подобни статии:
 

Реклама