Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:07

До
Националната служба
по зърното и фуражите

Заявление-декларация

от ............................. ......……….............................................(фирма)

адрес ............................ ...............................(адрес на управление/седалище)
БУЛСТАТ ………………………… данъчен номер ....... .......................….

представляван от .................................(трите имена по документ за самоличност)

ЕГН .........………………...….. от гр. (с)................…….….....….....……(местожителство)

телефон/факс ……………………………………………..…

Желая да бъда регистриран като търговец на зърно съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за съхранение и търговия със зърно.
Заявление-декларация

от ...................................……….............................................(фирма)

адрес ...........................................................(адрес на управление/седалище)
БУЛСТАТ ………………………… данъчен номер ..............................….

представляван от .................................(трите имена по документ за самоличност
Декларирам, че:

1. Съм регистриран като търговец по смисъла на търговския закон.
2. Ще извършвам търговски сделки със зърно.
3. Не съм в производство по обявяване в несъстоятелност.
4. Не съм невъзстановен в правата си несъстоятелен.
5. Не съм осъждан за банкрут.
6. Не съм лишен с присъда или наказателно постановление от правото да упражнявам
търговска дейност.
7. Ще сключвам търговски сделки със зърно при спазване на изискванията на чл. 28(1) от Закона
за съхранение и търговия със зърно.
8. Ще съобщавам в седемдневен срок в НСЗФ всички промени в статута си и в
декларираните обстоятелства.
9. Ще предоставям на НСЗФ всички документи свързани със сделките със зърно и ще осигуря
достъп до наличното зърно.
10. Нямам изискуеми и безспорни задължения към земеделските производители.

Известна ми е наказателната отговорност по НК за неверни данни в декларацията.

Прилагам:

1. Копие от съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние.
2. Документи за данъчна регистрация и номер по БУЛСТАТ.
3. Квитанция за внесена държавна такса.
4. Свидетелство за съдимост (само за търговци - физически лица).

Дата .............

Декларатор....…….........

Подобни статии:
 

Реклама