Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:06

ДЕКЛАРАЦИЯ – СПРАВКА
По чл. 9, ал. 4, т. 5 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно

от

...................................................................(попълва се от лицата по чл. 9, ал. 4, т. 3 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно)

ДЕКЛАРИРАМ, че лекарственият продукт ............(пълно търговско наименование и лекарствена форма) е със следната цена на производител:

- цена на производител в страната на производство в съответната валута/евро - ........................

- СІР цена на производителя в съответната валута/евро в:

Румъния ........................

Русия ........................

Чехия ........................

Словакия ........................

Унгария ........................

Полша ........................

Португалия ........................

Испания ........................

Австрия ........................

ДЕКЛАРИРАМ, че заявената цена на производител на лекарствения продукт ............(пълно търговско наименование и лекарствена форма)не е по-висока от най-ниската цена на производител в изрично изброените страни.

ДЕКЛАРАТОР:....................................
(подпис и печат)

Подобни статии:
 

Реклама