Последно променен на Понеделник, 09 Януари 2012 13:10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният ........... .................... .................................................,
ЕГН ................... ..............., л.п.сер ................................,
№ ............................, изд.на .............. ........ от ..................................,
в качеството си на .......................... ......................... ...........................

декларирам, че

дружеството ……… ……………………………..………………… …………………...………………..…., купувач по договор за приватизационна продажба на …………………………………….……………………… ………………………….…………………… …………, сключен на …………………………………… до настоящия момент отговаря на условията за членски състав по чл. 25 ал. 3 и 4 ЗППДОП/ чл. 31 ал. 1 ЗППДОП с оглед на приватизаращото се предприятие.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

....................... год.

Декларатор:.........................................

Подобни статии:
 

Реклама