Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:05

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният …………………………………………….........…………., ЕГН ……………………………….
(трите имена по паспорт)

декларирам, че съм съгласен да бъда приет на кадрова военна служба със съответстващото на длъжността, за която кандидатствам военно звание, което е по-ниско от притежаваното от мен звание по резерва.

Подпис ……………………………………
(….………………………)
/фамилия/

....................... г.

Подобни статии:
 

Реклама