Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:05

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ……………………………………………………………... ЕГН …………………………
(трите имена по паспорт)

постъпвайки на кадрова военна служба декларирам, че:

1. срещу мен няма образувано наказателно производство;

2. съм гражданин на Република България и не притежавам друго гражданство;

3. не членувам в политическа партия, движение или коалиция с политически цели;

4. не членувам в синдикални организации;

5. не изпълнявам друга държавна служба, както и дейност, несъвместима с упражняването на службата ми;

6. се задължавам да не разгласявам данни, които представляват държавна или служебна тайна.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Подпис………………………………….
(……………………..)
/фамилия/

Подобни статии:
 

Реклама