Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:05

ДЕКЛАРАЦИЯ

на основание чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител

 

Долуподписаният (та) ............................................................................... ЕГН: ........................, лична карта № ............, изд. на ............ г. от .................................., адрес: .........................................................................................................., тел. ....................

 

ДЕКЛАРИРАМ,

          че:

1.Съм български гражданин, навършил пълнолетие;

2.Не съм поставен под запрещение;

3.Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

4.Не съм лишен по съответния ред от правото да заемам определена длъжност;

5.Отговарям на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността;

6.Не бих се оказал в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг/а, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

7.Не съм едноличен търговец, неограниченоотговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител (прокурист), ликвидатор или синдик;

8.Не съм народен представител;

9.Не съм съветник в общински съвет (само за съответната общинска администрация);

10.Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

11.Не работя по трудово правоотношение (освен като преподавател във висше училище) ................................................ (име на ВУЗ).

 

Задължавам се в 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства да уведомя органа по назначаването.

Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..................

Декларатор: ....................

Гр. ..................

Подобни статии:
 

Реклама