Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:04

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният ……….………………………………………………..................

(трите имена)

в качеството ми на …………………………………………………………..............

на …………………………………………………………………………….......................

(наименование на ЮЛ/ЕТ)

във връзка с подаденото от мен заявление за получаване на разрешение за търговия на едро по ЗЛАХМ декларирам, че представляваното от мен дружество/ЕТ не е открило аптека(и), както и не участва в търговски дружества, които притежават аптеки.

Горната декларация правя във връзка с изискването на чл. 68, ал. 3 от ЗЛАХМ.

Дата ....................

ДЕКЛАРАТОР: …………………..

Гр. ....................

Подобни статии:
 

Реклама